1. Home
  2. Using the library
  3. Special Materials
  4. Neesima Memorial Collection

The Neesima Memorial Collection (about 3,800 volumes)

The collection was established in 1893 in memory of Doshisha’s founder, Joseph Neesima, who passed away in 1890. The collection was increased in 1895 through fundraising. It mainly contains Japanese books published or transcribed during the late modern period, such as those related to Japanese and oriental philosophies, as well as Buddhism and Shinto. Shinto-related books include ‘Kamikaze Shikinamigusa’ transcribed by Churyo Niimatsu, and 50 volumes of ‘Buntei Zensho’
For more detail (In Japanese)

【 Doshisha University Digital Collections 】image page
Itsunokotowaki
Tsunaganu Fune
Shusho Nihon Shoki Jindai Gokai
Jindainomaki Moshiogusa
Kojiki
Goso Mampitsu
Goso Mampitsu Sampen
Goso Mampitsu Kohen
Kinsei KisekiKo
Kokyoro Mampitsu
Kanke Bunso
Hakuseki Sensei Yoko
Sozanshu
Bunsho Tattoku Koryo
Seigan Sensei Shison
Seigan Sensei Shigai
Gozatsuso
Gosenroku
Nyusyokuki
Rigaku Nyushiki Ensei Kansho Zusetsu