1. Home
 2. Rare materials collection
 3. The Soho Tokutomi Collection
Click the title, volume number to browse it.

sampletitle, physical description, etc
Asahina Chisen Shokan (朝比奈知泉 書簡)
Ikebe Kichitaro Shokan (池邉 吉太郎 書簡)
尾崎行雄 小池靖一 其他書簡
 • title:Tokutomi Iichiro Ate Shokanshu (徳富猪一郎宛書簡集)
 • publication:[S.l.] : [s.n.] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 27 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Contains letters from Ozaki Yukio (尾崎行雄), Koike Yasukazu (小池靖一) and others to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.1‖T472
Ochiai Naobumi Shokan (落合直文書簡)
 • title:Ochiai Naobumi Shokan (落合直文書簡)
 • publication:[S.l.] : [Ochiai Naobumi (落合直文)] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 26 cm
 • Call No.:289.1‖O9452
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains 6 letters to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
Kato Takusen Shotoku (加藤拓川書牘)
 • title:Kato Takusen Shotoku (加藤拓川書牘)
 • publication:[S.l.] : [Kato Tsunetada (加藤恒忠)] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 25 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains 5 letters to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.1‖K9604
Kin Inshoku Shokan (金允植 書簡)
Kuga Minoru Shokan (陸實書簡)
 • title:Kuga Minoru Shokan (陸實書簡)
 • publication:Tokyo (東京) : [Kuga Minoru (陸實)] , [1---]
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains 23 letters to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.1‖K9370
Kurihara Hakuun Koji Zeppitsu (栗原白雲居士絶筆)
 • title:Kurihara Hakuun Koji Zeppitsu (栗原白雲居士絶筆)
 • publication:[S.l.] : [s.n.] , 1925.3
 • physical description:1 v. ; 28 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains letters from Kurihara Musata (栗原武三太) to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.1‖K9627
Kurimoto Joun Shokan (栗本鋤雲書簡)
Suematsu Kencho Shikou (末松謙澄詩稿)
 • title:Suematsu Kencho Shikou (末松謙澄詩稿)
 • publication:Osaka (大阪) : [Suematsu Kencho (末松謙澄)] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 19 cm
 • note:Handscroll. Holograph signed. Title from slip on cover. Rubricated
 • Call No.:919.6‖S9378
Seisei Koji Doku Sekai No Henkyokushi (井々居士讀世界之變局詩)
Taguchi Ukichi, Shimada Saburo, Yano Fumio Shokan (田口卯吉、島田三郎、矢野文雄書簡)
Tanaka Mitsuaki Haku Shokan (田中光顕伯書簡)
 • title:Tanaka Mitsuaki Haku Shokan (田中光顕伯書簡)
 • publication:[Shizuoka (静岡)] : [Tanaka Mitsuaki (田中光顕)] , 1928.5
 • physical description:1 v. ; 21 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains letter to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.1‖T9431
Cho Juo Shokan (趙重應書簡)
 • title:Cho Juo Shokan (趙重應書簡)
 • publication:Keijo (京城) : [Cho Juo (趙重應)] , 1911.7
 • physical description:1 v. ; 24 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains letter to Tokutomi Soho (徳富蘇峰)
 • Call No.:289.2‖C9336
Nakae Chomin Shokan (中江兆民 書簡)
Bunshouka No Tokutomi Kun To Seijika No Tokutomikun (文章家の徳冨君と政治家の徳冨君/中江兆民稿)
Futabatei Shimei Shokan (二葉亭四迷 書簡)
Mori Rintaro Shokan (森林太郎書簡)
Meishi Shokan (名士書簡)
 • title:Meishi Shokan (名士書簡)
 • publication:[S.l.] : [s.n.] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 28 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains 9 letters from Inoue Kaoru (井上馨) and others to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:281‖I9372
Ra Shingyoku Shokan (羅振玉書簡:徳富猪一郎宛)
Ri Shunyo Shokan (李 埈鎔 書簡)
Ryo Keicho Shokan (梁啓超書簡)
 • title:Ryo Keicho Shokan (梁啓超書簡)
 • publication:[S.l.] : [Ryo Keicho (梁啓超)] , [1---]
 • physical description:1 v. ; 19 cm
 • note:Handscroll. Holograph. Title from slip on cover. Contains 2 letters to Tokutomi Iichiro (徳富猪一郎)
 • Call No.:289.2‖R9377